Tag: Zereno

Results

  • Arashi Minoko

    *Affiliation*: Saiya Zei *Home*: None *Aliases*: Zereno *Family*: [[:aiko-minoko | Aiko Minoko]] (sister), Isaku Minoko (grandfather) *Love Interest*: Kiyoko *Friends*: Keisuke Tamamura, Baoji Azko, Zhen Bohai *Occupation:* Wanderer, Adventurer, …